Wanneer aanvaard ik zuiver een nalatenschap?

Actuele berichten

in Nieuws

Wanneer aanvaard ik zuiver een nalatenschap?

Een erfgenaam die zuiver een nalatenschap aanvaardt, krijgt van rechtswege alle goederen en schulden van de overledene van wie je erft. Dit betekent dat als de nalatenschap negatief is, hij of zij met zijn of haar eigen vermogen de overgebleven schulden van die overledene moet voldoen.
Een erfgenaam kan een nalatenschap zuiver aanvaarden door hiertoe, gelijk bij beneficiaire aanvaarding of verwerping het geval is, een verklaring van zuivere
aanvaarding af te leggen bij de rechtbank. Als je al bepaalde handelingen hebt verricht is er al sprake van een zuivere aanvaarding!

Gedragingen die leiden tot zuivere aanvaarding:
Een erfgenaam die zich als ‘heer en meester’ over de nalatenschap gedraagt of die schulden van de nalatenschap zonder voorbehoud voldoet, wordt gezien als een erfgenaam die zich ondubbelzinnig en zonder voorbehoud als zuiver aanvaard hebbende erfgenaam gedraagt.

Voorbeelden van gedragingen die tot zuivere aanvaarding leiden zijn:

 • het leeghalen van de woning van de overledene van wie je erft en bepalen wat er met de spullen gebeurt;
 • het zonder voorbehoud voldoen van schulden van de nalatenschap en het overeenkomen van betalingsregelingen met schuldeisers;
 • de verkoop van de tot de nalatenschap behorende woning;
 • het afgeven van een volmacht om de nalatenschap af te wikkelen;
 • het innen van de tot de nalatenschap behorende vorderingen en het treffen van regelingen met de schuldenaren;
 • het als erfgenaam deelnemen aan de verdeling van de nalatenschap;
 • het erkennen van een schuld van de nalatenschap;
 • het ondertekenen van een bankverklaring, waarbij het tegoed op een rekening van de overledene van wie je erft wordt vrijgegeven;
 • het instellen van rechtsvorderingen die ene erfgenaam toekomen.

Hoe kan ik voorkomen dat ik zuiver aanvaard?

Een erfgenaam die nog geen keuze heeft uitgebracht voor beneficiaire aanvaarding, mag alleen handelingen van beheer verrichten ten aanzien van goederen van de nalatenschap.

Slechts dan voorkomt hij dat hij door zijn gedragingen niet alsnog de
nalatenschap zuiver aanvaardt. Gedragingen die niet leiden tot zuivere aanvaarding zijn bijvoorbeeld:

 • het regelen van de begrafenis en het voldoen van de uitvaartkosten;
 • het opmaken van een boedelbeschrijving;
 • het nemen van bewarende maatregelen;
 • het wegnemen van enige waardeloze kledingstukken;
 • het beleggen van contanten op een rekening-courant;
 • het huren van een safeloket;
 • het ontruimen van een huurhuis om de nieuwe bewoner toegang te kunnen verschaffen;
 • het indienen van een verzoek tot verzegeling of ontzegeling van de boedel;
 • het inventariseren en opzeggen van lidmaatschappen en abonnementen.

De erfgenaam doet er goed aan om tijdens de periode van drie maanden na het overlijden (termijn van beraad) te beslissen of hij de nalatenschap zuiver of beneficiair wil aanvaarden. Om tot een goede beslissing te komen, zal hij moeten inventariseren wat de goederen en schulden van de nalatenschap zijn. Als blijkt dat een nalatenschap veel schulden bevat of de erfgenaam vermoedt dat de nalatenschap een negatief vermogen heeft, dan zou hij de nalatenschap beneficiair kunnen aanvaarden of verwerpen om te voorkomen dat hij de schulden verkrijgt. Door beneficiaire aanvaarding voorkomt de erfgenaam dat hij de schulden van de overledene van wie hij erft met zijn privévermogen moet voldoen. Bij verwerping van de nalatenschap wordt een erfgenaam met terugwerkende kracht geacht nooit erfgenaam te zijn geweest. Op hem rust in dat geval ook niet de verplichting om de nalatenschap te vereffenen.