Wat is beneficiair aanvaarden?

Actuele berichten

in Nieuws

Wat is beneficiair aanvaarden?

De wet biedt de mogelijkheid een erfenis zuiver te aanvaarden, beneficiair te aanvaarden of te verwerpen.

Door beneficiair te aanvaarden geeft de erfgenaam te kennen de erfenis alleen te accepteren, als deze positief blijkt te zijn. Indien de schulden die tot de erfenis behoren groter zijn dan de daartoe behorende bezittingen kan de beneficiair aanvaardende erfgenaam daar niet voor worden aangesproken.

De erfgenaam die zuiver aanvaardt, doet dat echter zonder enig voorbehoud en kan dus - mogelijk - wel geconfronteerd worden met een tekort.

De beneficiaire aanvaarding wordt ook wel "aanvaarding onder het voorrecht van boedelbeschrijving" genoemd. Eén van de vele verplichtingen van de beneficiair aanvaardende erfgenaam is namelijk dat hij een beschrijving van de erfenis moet (laten) opmaken.

Om beneficiair te aanvaarden moet er een verklaring worden afgelegd bij de griffie van de rechtbank. Dat kan ook door de betreffende verklaring via de notaris naar de rechtbank te sturen. De rechtbank rekent daar griffierecht voor.

In sommige gevallen is het wettelijk verplicht om beneficiair te aanvaarden, namelijk als de erfgenaam zelf handelingsonbekwaam is (minderjarig, failliet of onder curatele gesteld). De wettelijk vertegenwoordiger van de erfgenaam (ouder, voogd of curator) moet de verklaring van beneficiaire aanvaarding dan afleggen.